Regulamin Sklepu

(Zalecenia Aktualizacji do nowych przepisów wchodzących w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.)

Sklep internetowy TOOLS-TECH Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego TOOLS-TECH. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest CLEVERT Janusz Łysiak, o numerze NIP: 8841315723 Regon020835953 dalej zwanym "Sprzedającym".

Clevert Janusz Łysiak
Zebrzydów 47B
58-124 Marcinowice
Tel: 605 274 795
e-mail: biuro@tools-tech.pl

Adres punktu sprzedaży:

TOOLS-TECH
Zebrzydów 47B
58-124 Marcinowice

1.Informacje o Firmie

TOOLS-TECH www.tools-tech.pl jest własnością Firmy Clevert
Janusz Łysiak,Zebrzydów 47B, 58-124 Marcinowice, NIP 884-131-57-23, REGON 020835953, telefon 605 274 795, email: biuro@tools-tech.pl

2.Ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu internetowego TOOLS-TECH, są przetwarzane przez Firmę Clevert Janusz Łysiak, Zebrzydów 47B, 58-124Marcinowice.

2.Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez TOOLS-TECH www.tools-tech.pl .

3.Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.Opisy i zdjęcia produktów

1.Opisy oraz zdjęcia produktów mają charakter informacyjny.

TOOLS-TECH nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta w kolorystyce i kompletacji oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt z handlowcem.

2.Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli a w serwisie www.tools-tech.pl zostały umieszczone w celach informacyjnych.

4.Ceny

1.Ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich (PLN)

2.Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

5.Zamówienia

1.Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę www.tools-tech.pl i realizowane w kolejności i chskładania.

2.Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłane przez pocztę elektroniczną jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

3.Nie realizujemy zamówień których nie udało się potwierdzić w ciągu 48 godzin.

4.Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

5.W przypadku odbioru osobistego towaru ,złożenie zamówienia przez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu, umowa kupna-sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru , po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

6.Dostawa

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmą kurierską.

Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),oraz czas dostawy zależny od wyboru sposobu dostarczenia.

§1 Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują plik i typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci odbioru osobistego w Zebrzydów 47 B, 58-124 Marcinowice

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej,papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej biuro@tool-tech.pl Sprzedającego na adres: CLEVERT Janusz Łysiak ,Zebrzydów 47 B , 58-124 Marcinowice , za pomocą formularza https://www.tools-tech.pl/index.php?route=account/return/add

Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13niniejszego paragrafu.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

14. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

15. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną ? przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.16. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@tools-tech.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: CLEVERT Janusz Łysiak , Zebrzydów 47 B , 58-124Marcinowice

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:? imię i nazwisko? adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)? przedmiot reklamacji? przyczynę reklamacji? podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej ? na adres wskazany przez Użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad ? a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://www.tools-tech.pl/polityka_prywatnosci


§6 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://www.tools-tech.pl/regulamin

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3. Wszelkie Zakupy,których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu,będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz.1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).