Jak powszechnie wiadomo kryzys gospodarczy na całym świecie bardzo mocno dotknął szeroko rozumianą branżę motoryzacyjną. Badania jednak pokazują, że ponad połowa warsztatów nie notuje jak do tej pory spadków obrotów. Może to być świetny biznes. Tym bardziej, że w pomocą przedsiębiorcy mogą przyjść fundusze europejskie. Środki na ten cel można pozyskać m.in. z Działania 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości".

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) , a konkretnie z puli środków Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości, przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na nowe inwestycje związane z utworzeniem warsztatu samochodowego (lub rozbudową już istniejącego).


W przypadku warsztatu samochodowego może wystąpić dotacja na:
 

  1. zakup urządzeń niezbędnych w warsztacie,
  2. zakup budynku będącego miejscem prowadzenia warsztatu,
  3. zakup wartości niematerialnych i prawnych, np. licencji,
  4. dywersyfikacje produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów,
  5. nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.


Ponieważ dotacje są przeznaczone dla mechaników, działalność gospodarcza musi być już założona. Wartość takiego projektu (czyli suma wszystkich wydatków) powinna wynosić powyżej 300 tys. zł, jeśli spełnione są równocześnie trzy warunki:

  1. firma prowadząca warsztat samochodowy będzie mikroprzedsiębiorstwem (czyli takim, które zatrudnia poniżej 10 osób i którego obrót roczny nie przekracza 2 mln euro),
  2. warsztat będzie się znajdywał na wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców,
  3. w ramach warsztatu będą utworzone nowe miejsca pracy.

Wspólnie z firma consultingową,  prowadzimy kompleksową obslugę dla firm zainteresowanych dotacjami na rozwój mikroprzedsiebiorstw w branży motoryzacyjnej.

Zapraszamy zainteresowanych do współpracy!!